Quân về hoà khí lại hào hoa,
Cá mập kinh hồn nẻo biển xa.
Trung hiếu một lòng còn chói lọi,
Công danh hai mái đã sương pha.
Chiếu vua dành chỗ khi trông mặt,
Xe cói đâu cần lúc rước qua.
Chớ dặn cháu con lo hậu sự,
Ba triều còn sức báo vua ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.