Trời nổi heo may quán xác xơ
Đèn soi nửa vách, vẻ bơ phờ
Tan hoang mộng sớm, chuông rền gối
Tàn tạ lòng thu, cửa rỏ mưa
Nhạn khuất Hành Dương, đường dặc dặc
Vượn gào Vu Hiệp, núi lô nhô
Quan sơn tít tắp khi nhìn lại
Mây nước chiều buông lớp lớp mờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.