Cao thương xa nhớ biết bao cùng,
Không vật tình nồng.
Ly sầu vương vấn tơ lòng rối,
Lại bờ sông tơ liễu lòng thòng,
Ngựa hý xa dần,
Bụi hồng gió cuốn,
Nào chỗ nhận lang tông.
Uyên ương hồ rộng nước mênh mông,
Nam Bắc mái chèo thông,
Thang ngang hoạ các tà dương rọi,
Lại đêm tới trăng chếch rèm song.
Thầm hận suy tư,
Không bằng đào hạnh,
Còn biết gã đông phong.

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.