Tháng chín Hung Nô giết biên tướng
Quân Hán tiêu tan dưới Liêu Hà
Xương phơi muôn dặm không người nhặt
Trăm họ đầu thành cất đám ma
Thân gái xưa nay nhớ chồng con
Nghèo hèn có nhau, hả dạ hơn
Chồng chết chiến trường, con trong bụng
Như ngọn nến ngày thiếp mỏi mòn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)