Trương Kiều 張喬, năm sinh và mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm Hàm Tông đời Đường Thiệu Tông, người Trì Châu.