Vạn dặm mặt trời bỏ lại sau,
Ải cao vô sự một doanh hầu.
Đường qua chân núi dài trăm thước,
Phần thuỷ mười đêm tiếng chảy mau.

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.