Gió thổi mạnh đưa người nước Lỗ
Bến sông làm Thục khách lưu linh
Đất nhiều ếch nhái sản sinh
Tuổi già trích xứ minh minh quỷ thần
Khi thanh bình bước chân trở lại
Ngày chất chồng thân mãi yếu đau
Vạn ngàn đê liễu xanh màu
Mùa xuân rực rỡ theo sau tạm mừng

tửu tận tình do tại