Nước sông cuồn cuộn chảy
Đất trời còn mãi mãi
Người đời biết vẫn than
Nhà nào cai trị vậy?

tửu tận tình do tại