Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
13 bài thơ
Tạo ngày 14/12/2007 15:46 bởi Vanachi, số lượt xem: 1555
Tiết Phùng 薛逢 (806-876), tự Đào Thần 陶臣, người Hà Đông, Bồ Châu (nay thuộc Vĩnh Tế, Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Hội Xương đời Đường Võ Tông, làm quan Hoành văn quán học sĩ, Thượng thư lang,...