Cành mềm yếu xương bồ mọc lá
Xuân quá mùa hoa rụng ngoài khe
Ải Tần chưa chuyển chàng về
Trăng soi ngàn hộ tay che khóc oà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.