Vì vua quyết phục Tây Di
Vạn binh trống trận giáp y lên đường
Mây đen vần vũ biên cương
Chiến binh vãi máu, mười phương nhuộm hồng
Nửa đêm quân chuyển trăng rung
Thâm thu trấn viễn gió bung kiếm vàng
Ngạo thư chưa đến thiên nhan
Tướng quân đã chết danh tan đâu còn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.