Mài giũa văn chương chữ chữ tinh
Đến chốn này tôi rất thương tình
Bởi đày đất trích ân chưa thấm
Tài bị chôn vùi nhưng để danh
Qua huyện mà đâu từng biết chuyện
Đến sảnh toàn thơ ghi khắc tên
Một khúc Trường Giang trôi chảy mãi
Nước cảm tiên sinh muôn thuở trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.