Rượu ca xong hỏi khi nào gặp lại
Như bèo trôi đời buồn thảm đôi ta
Nẻo Đông Môn vó ngựa về đêm lẻ
Cánh buồm đi rời Nam Phố xa nhà
Bài phú xong Giang Yêm ngâm thật khổ
Đoạn thơ thành Tô Vũ hận sầu đa
Chia tay rồi khá thương cho Phạm, Lục
Bẻ cành mai gửi nhớ đến trời xa

tửu tận tình do tại