Người đến nơi mặc vào áo chiến
Ngựa mệt đừ gió giật cờ bay
Sương rơi nặng Hắc Sơn, cung cứng
Sa mạc bằng trăng lững trên cao
Nơi hoang địa trùng trùng núi tuyết
Sông chảy dài sóng gió biết bao
Ngoài ải Phượng thảy đều đất nước
Nên mộ binh giữ vững chiến hào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.