Nửa đêm trận gió thu về
Đèn mờ mưa đổ bốn bề ran ran
Tịch không một tiếng hát than
Chuyện Long Uyên nước mắt ràn đẫm mi

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)