Không hương ấy bởi trời ghen sắc
Thềm đá rèm châu dáng đẹp ngời
Yểu điệu sen kia cùng cốt cách
Thuyền câu chung gửi hứng ban mai

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)