Ở núi muốn đến kiếm thiên chân,
Trước đọc vỡ lòng, thượng đại nhân,
Đọc đến "cửa lao" nơi biết lễ,
Mười phương thế giới hiện toàn thân.

Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại