Ở núi gởi dấu tạm nương về,
Sống thác nào ai biết được kỳ,
Xin nhắn người đời mau tỉnh giác,
Hành trang sắm sẵn kíp quay về.

Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại