Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 11:56, số lượt xem: 52

Mọi sự trên đời, cả núi non,
Thế nhân thay đổi, Chúa hằng còn
Ngài là Chúa, bảo tồn muôn vật
Đấng hằng cai trị sống chết luôn
Chúa của tôi, muôn đời kính mến
Cũng là Đấng đáng để thờ tôn
Dầu muôn sự ở đời tan biến
Chúa vẫn còn và luôn giúp con.

Bình Thuận 9/2017