Sớm xuân sông lạnh vởn mây trôi
Hai mé hoa bay trăng sáng ngời
Canh thuần ngọt
Cá lư tươi
Say hát ăn rồi tản bộ chơi

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.