Bồi hồi người đứng trăng qua
Trăng tha hương gợi quê nhà, trăng thu
Hồng kêu quan ải xa mờ
Quanh cây thước lượn, lững lờ không gian
Khói mây ải bắc mơ màng
Non tây mưa gợi mộng nhàn du xưa
Qua đêm, mượn chén rượu hờ
Tuốt gươm thét lớn hận mờ trời mây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.