Đêm trước sông hồ ngập gió đông
Khói lam quyện khóm trúc bên sông
Khuyên vua núi Ngự hai xuân trọn
Làm lính Hải Vân một trạm Nông
Mưa móc rộng ban ân nghĩa trọng
Càn khôn còn giữ một thân nồng
Đầu năm ghi lại đôi lời chúc
Khai bút đề xuân mượn giấy hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)