Tìm nhau ở quán khách này
Sông Hoàng nước lẫn vào mây một màu
Tử sinh ta chẳng rời nhau
Nhớ nàng càng nghĩ càng sầu khôn nguôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)