Tìm nhau trong mộng hoá nên xa
Viết vội phong thư gửi đến nhà
Lúc gió đông về còn thử bút?
Khi mai sớm nở có pha trà?
Cười ta lưu lạc nhiều lầm lỗi
Khen chú ung dung vui với hoa
Trăng gió bên sông nhiều ít nhỉ?
Một bầu ăm ắp gửi cho ta!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)