Cho hay muôn việc tại trời
Đêm rằm tháng tám vừng soi tụ tròn!
Người đâu chịu cảnh ốm mòn,
Trước đèn dậy ngắm đàn con nô đùa.