Hôm qua mưa, hôm nay mưa,
Một năm mưa hạn hán thì là khổ thay!
Mong mưa, ghét hạn bấy rày,
Vì sao mưa chậm đoạ đày nhân gian?