Nghe nói trước dường nước rợn khe,
Ai đi không được cũng quay về.
Thâu đêm muôn dặm liều dầm dãi,
Suốt sáng nghìn non phải ngủ nghê.
Hát khúc "Nam huân" buồn rượu cấm,
Ngâm câu "Lưu thuỷ" não lòng quê.
Đồng niên, đồng quân, quan trong phủ,
Muốn cáo ra thành dễ có nghe!