Muôn nước cùng chầu lại một nơi
Dầm dầm nước thấm một phương trời.
Biển xanh xa những liền trời dợn
Sóng bạc từ đâu dưới đất dồi.
Vùn vụt mây qua người sợ cuốn
Hùn hùn tuyết lại, núi hòng xoi.
Nghênh ngang hồ hải chưa tiêu khí,
Hăm hở đường xa sức trẻ trai.