Núi cao chót vót phía tây thành,
Bốn mặt quan hà đẹp tựa tranh.
Long Đỗ nghìn năm đầy khí sắc,
Tâm Đình một khoảnh rộng cao thanh.
Cửa tùng giáo hóa thay đao kiếm,
Tứ trấn giao hòa đẹp nghĩa tình.
Ngày ấy lên cao vui đắc ý,
Nghìn thu dùng vận bút đề nhanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)