Chín rồng hà cớ đêm ganh đua,
Dấy trận mưa tuôn nổi gió lùa.
Lai láng tấc gang trời nối biển,
Rạt rào tiếng quyện sóng chen mưa.
Thuyền trôi, con nước dường ba trượng,
Mây phủ, vầng trăng suốt tối mờ.
Mặt bể từ xưa chau vẫn thế,
Sáng ra tô vẻ lặng như tờ.

Du ư nghệ