Gươm hoen, sách mọt chán chường,
Lần khân đất khách mái sương não nề
Ðêm qua mộng gửi tình quê,
Trước theo vòng xuyến ai về cố hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.