Bãi sông mưa tạnh chim chiều tụ,
Ốc rúc, nghiêng che bóng nửa lầu.
Thành quách cháy tàn cây cỏ rụi,
Thân bằng hoạn nạn nghĩa tình sâu.
Ðỗ Lăng nhớ nước đau dòng lệ,
Vương Xán ly hương nghẹn mối sầu.
Thánh hiền xưa cũng mong quê cũ,
Tơ tóc bao lần bạc gió thâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.