Gió êm núi lặng canh tàn
Ngóng trông thôn vắng gảy đàn mình ta
Ðêm nay Hương Ngự trăng tà
Nôn nao xao xuyến thương nhà nhớ quê

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, Nxb Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.