Sầm sập mưa rơi với gió gào
Trùng dương dịp lễ hết trèo cao
Nguỵ Hầu rộng luợng không sai hẹn
Nguyễn Tịch cuồng si há khổ lao
Ai kẻ trên non vui thưởng ngắm
Ðùa ta bên bếp bận ra vào
Thiếu người bàn chuyện xuân thu hứng
Ngắm nghía mai non với nhánh đào