Vườn tiên ngày một tốt xinh tươi
Hồn hướng về nam hướng đến ngài
Nhường nhẫn lòng Nghiêu lo chín họ
Lớn lao ơn Vũ thịnh trăm đời
Thần kinh cao vọng lời xưng tụng
Bờ cõi vang lừng tiếng chúc vui
Mừng gặp đầu xuân thời vận mới
Chín năm Giáp Tý vạn năm dài