Lai láng hồ thu bóng nhạn mờ
Trăng tàn song cửa nhớ người xưa
Si cuồng say khướt Lưu Linh rượu
Cô lẻ ngâm tràn Ðỗ Phủ thơ
Văn học đời hoài mơ mộng hão
Phong lưu tánh thích tiếng đàn tơ
Phương xa đằng đẵng tình lưu luyến
Sửa áo quàng khăn lắm nỗi chờ