Chiều nay gặp gỡ mừng say
Ðã nghe khúc nhạc chia tay réo lời
Phú Xuân từ đấy nhớ người
Thơ làm chất đống đọc hoài thành ngâm