Nhàn đem bút viết tuổi xuân qua
Trách vợ làm chi mãi sợ già
Công việc trong đời ai có hỏi
Hoa trồng thơ vịnh với pha trà