Bắc Trung đều nức tiếng thơ hay
Hưu rỗi quy y có lão này
Chẳng đợi gió đưa thu đã đến
Thèm mong cá cỏ đẹp tươi dày