Làng xưa người ở nơi nào
Tôi về dạ xót như bào xốn xang
Mộ ai cỏ mọc tràn lan
Họ hàng lưu lạc tha phương quên rồi
Tâm hương mong thấu tuyền đài
Lệ rơi chan chứa sụt sùi nghĩ suy
Chiêu dân ấp đã thành quy
Cúi trông thần thánh chứng tri lòng thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)