Gió đâu lọt chốn thư phòng,
Bên song hây hẩy, giấc nồng vừa tan.
ống tay thoang thoảng mùi lan,
Chén trà lóng lánh ánh lên mái hồi.
Cóc vồ con kiến tha mồi,
Chim rình bọ ngựa đang ngồi bắt ve.
Mảnh vườn cũng lắm thú ghê,
Ghế bên ngồi nghĩ tỉ tê một mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.