Một mình ngâm vịnh rõ khổ tôi,
Tiếp ngày giữ bạn đối ẩm chơi.
Đốt đuốc ta mong  bù buổi ngắn,
Cạn chén ai đừng hỏi đêm trôi.
Phải trái nghe hoài, tai đã ngấy,
Trị loạn quên đi, rượu vừa vơi.
Hà tất phải say nơi rừng núi,
Kiếp người cõi thế được mấy mươi?