Nhà nghiêng cây đổ khó duy trì
Chuyện nước trăm lo, sức chẳng tuỳ
Luống cúc thương thay người cựu ẩn
Rừng đàn muốn lắm cảnh quy y
Tiền đồ nhác hỏi ông trời ấy
Tâm sự nương nhờ Phật Tổ đây
May mắn thái bình quay trở lại
Về nhà ta lại khoác Nho y

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)