Trăm hai quan ải cỏ xiêu lính
Mười năm khói lửa ám Tần kinh
Kỳ Dương trông mãi tin tức dứt
Lăng Thuỷ xuôi về tiếng khóc rinh
Rau đồng thương xót che sương trắng
Ánh tà sao nỡ chiếu thành không
Ai người hỏi khẽ trời xanh nhỉ
Sai khiến Xuy Vưu tạo ngũ binh?

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)