Gió lắc thuyền, nến lu, tỉnh mộng
Thấy cùng em nói chuyện nam hành
Tỉnh rồi ngồi lặng năm canh
Cả đêm nghe tiếng Động Đình sóng xô

tửu tận tình do tại