Nghệ tổ năm nao dấn tuyết đêm,
Toan lo khôi phục đất U, Yên.
Giường bên khônc ấm người nằm ngáy,
Đất cũ chi mong của chuộc đền ?
Suy thịnh cổ kim nào sá kể,
Được thua nam bắc biết bao phen.
Ngẫm xem chỉ có mây kia sướng,
Rừng núi tự do bay khắp miền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.