Mong sao mở rộng bang giao
Lễ nghi sứ vụ riêng trao người tài
Xa xôi muôn dặm xá chi
Bao năm sương tuyết áo người đi xa
Giao lưu xét việc ở ta
Quốc uy là trọng lúc ta đối người
Việc xong ân thưởng kịp thời
Tang bồng thoả chí một đời trung trinh.