Trăng như gương trên hồ in bóng
Chàng Dữu còn lóng ngóng chưa dời
Trăng tàn chàng tỉnh rượu thôi
Tiếng đàn sẽ vẳng cuối trời sóng đưa

tửu tận tình do tại