Ba vạn dặm nghe tiếng chó gà
Quan Trung sao chẳng chọn dời ra
Quảng Lăng Nam hạnh chờ tan nghiệp
Sông núi chiều buông lệ đỏ sa.