Lầu cao thấy một nụ hoa nở sớm
Mới biết rằng xuân sắc bốn phương về
Ngày ấm áp mây trời trong kế tiếp
Ngọn gió đông vô ích cũng theo sau

tửu tận tình do tại